Studiuj administrację!

Artykuł dodano: 2012-11-03 13:01:53
Administracja - charakterystyka studiów, wymagania na studia, perspektywy dla absolwentów!

Administracja studia I stopnia. Kierunek ten wybiera każdego roku spory odsetek maturzystów. Czym więc przyciąga on przyszłych studentów?

Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną. Jest to więc mieszanka prawa, prawa administracyjnego i ekonomii. Przedmioty wymagane w procesie rekrutacji to najczęściej historia lub wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub geografia lub język angielski lub język francuski lub język niemiecki lub język rosyjski  lub język hiszpański lub język włoski. Każdy absolwent  posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej najczęściej w instytucjach publicznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, pod konkretne stanowisko. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent kończąc kierunek posiada także kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Tyle z teorii którą promują uczelnie na swoich stronach aby zachęcić maturzystów do studiowania na tym kierunku. W praktyce każdego roku administrację kończy kilkadziesiąt  tysięcy osób a tylko kilkanaście procent z nich znajduje pracę w swoim zawodzie zaraz po ukończeniu studiów.  Rozwój zawodowy szczególnie w sektorze administracji publicznej jest ograniczony. Pracę w instytucjach pozarządowych znajdują przede wszystkim absolwenci znający biegle przynajmniej jeden język obcy. Nie mniej jednak kierunek jest ciekawy i stwarza spore możliwości dla jego absolwentów. Problem z zatrudnieniem nie jest problemem, który dosięga tylko absolwentów administracji, lecz wszystkich studentów w Polsce. Dlatego w wyborze studiów nie należy się kierować perspektywą zarobku, lecz pasją i zainteresowaniem, gdyż prędzej czy później praca i tak się znajdzie. Źródło(http://www.wsaib.pl)
Więcej artykułów? kliknij tutaj!